Plenery, Praktyki

Zgodnie z aktualnymi programami kształcenia, studentów kierunku Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych
(studia I i II st.) obowiązują praktyki pedagogiczno-psychologiczne, pedagogiczne i zawodowe, a także udział w plenerach.

Studia I stopnia

Założenia ogólne

Na kierunku studiów I stopnia, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ze specjalnością nauczycielską, studenci obowiązani są do zaliczenia w toku trzech lat studiów następujących praktyk i plenerów:

 • PRAKTYKI PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNE trwające 1 tydzień, w wymiarze 30 godzin, po II semestrze studiów, odbywane w szkołach podstawowych i obejmujące I i II etap kształcenia (3 punkty ECTS).
 • PRAKTYKI PEDAGOGICZNE  trwające 4 tygodnie, w wymiarze 120 godzin, po IV semestrze studiów, odbywane w szkołach podstawowych i obejmujące I i II etap kształcenia (6 punktów ECTS).
 • PRAKTYKI ZAWODOWE trwające 2 tygodnie, w wymiarze 60 godzin, po IV semestrze studiów, odbywane w świetlicach, domach kultury, pałacach młodzieży, ogniskach pracy pozaszkolnej, muzeach, galeriach sztuki, biurach wystaw artystycznych, bądź innych ośrodkach upowszechniających sztuki plastyczne oraz czasopismach specjalistycznych (2 punkty ECTS).
 • PLENER ARTYSTYCZNY po IV semestrze, obejmujący 30 godzin zajęć
  (1 punkt ECTS).

 

Studia II stopnia

 Założenia ogólne

Na kierunku studiów II stopnia, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ze specjalnością nauczycielską, studenci obowiązani są do zaliczenia w toku dwóch lat studiów następujących praktyk i plenerów:

 

 • PRAKTYKI PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNE trwające 1 tydzień, w wymiarze 30 godzin, po I semestrze studiów, odbywane w szkołach gimnazjalnych (1 punkt ECTS).
 • PRAKTYKI PEDAGOGICZNE  trwające 4 tygodnie, w wymiarze 120 godzin, po II semestrze studiów, odbywane w szkołach gimnazjalnych (3 punkty ECTS).
 • PRAKTYKI PEDAGOGICZNE trwające 2 tygodnie, w wymiarze 60 godzin, po II semestrze studiów, odbywane w szkołach ponadgimnazjalnych (2 punkty ECTS).
 • PLENER ARTYSTYCZNY SPECJALISTYCZNY trwający 1 tydzień, po II semestrze, obejmujący 30 godzin zajęć (1 punkt ECTS).

Pełny dokument do pobrania w linku poniżej:

Program praktyk pedagogiczno – psychologicznych, pedagogicznych i zawodowych z instrukcją oraz zasady odbywania plenerów artystycznych i artystycznych specjalistycznych

Program praktyk pedagogiczno – psychologicznych, pedagogicznych i zawodowych z instrukcją oraz zasady odbywania plenerów artystycznych i artystycznych specjalistycznych

 

Uwaga: praktyki organizowane są przez Dział Praktyk lub osoby zainteresowane.

Studenci studiów I stopnia Malarstwa odbywają w toku studiów 100 godzinny plener, natomiast studentów studiów I stopnia Grafiki obowiązuje realizacja zarówno plenerów, jak i praktyk zawodowych. Plener (100 godzinny) odbywa się po zakończeniu semestru II, natomiast praktyki zawodowe -ciągłe w wymiarze 75 godzin (3 tygodnie) – po semestrze IV. Miejscem odbywania praktyk dla studentów Grafiki są instytucje kultury, wydawnictwa, agencje graficzne itp.PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH Z INSTRUKCJĄ

dla studentów II-III roku studiów stacjonarnych I stopnia

Kierunek: Fotografia i kreacja przekazu wizualnego.

 1. WYMAGANIA OGÓLNE
 2. Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie prowadzi kształcenie na studiach I stopnia na kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego.
 3. Studenci kierunku zobowiązani są do odbycia przewidzianych w planem studiów nim praktyk zawodowych, które są elementem procesu dydaktycznego i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.
 4. Charakter praktyk oraz czas ich trwania określa plan studiów.
 5. Szczegółowe zasady organizacji praktyk studenckich ustalają Władze Uczelni, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH
 7. Typy placówek, w których mogą być odbywane praktyki zawodowe.

Praktyki organizowane są w drukarniach, firmach reklamowych, wydawnictwach, mediach, czasopismach specjalistycznych, etc., a także dowolnych instytucjach posiadających w swej strukturze jednostki zajmujące się promocją i reklamą.

 1. Wymiar czasu praktyk zawodowych.

Obowiązkowa praktyka zawodowa realizowana jest w czasie sem. 3, 4, 5 i 6 studiów, w łącznym wymiarze 360 godz. (90 godzin/sem.).

 1. Cele praktyk zawodowych.

CEL GŁÓWNY:

wyposażenie studenta w wiedzę merytoryczną i metodyczną potrzebną w pracy zawodowej oraz funkcjonowaniu na rynku pracy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Celem praktyki zawodowej jest:

 1. poznanie sposobu wykonywania zadań statutowych placówki z uwzględnieniem zasad BHP,
 2. uczestniczenie w naradach wynikających z planu pracy placówki,
 3. rozbudowanie własnych umiejętności twórczych przez kontakt ze stosowanym warsztatem i technologiami,
 4. rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy przez budowanie prawidłowych relacji z pracownikami, oraz zdobywanie umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu z klientami placówki,
 5. związanie emocjonalne z zawodem i środowiskiem społecznym przez rozwijanie umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju.
 1. Treści programowe.

W trakcie odbywania praktyk zawodowych student powinien realizować następujące zadania:

 1. pogłębianie wrażliwości estetycznej i artystycznej,
 2. poznanie możliwości integracji różnych dziedzin sztuki,
 3. kształcić umiejętności zawodowe wynikające ze studiowanego kierunku,
 4. pogłębianie umiejętności stosowania różnorodnych środków wyrazu plastycznego przez działania w różnych materiałach, technikach i formach,
 5. pogłębianie umiejętności stosowania różnorodnych sposobów komunikowania (komunikacja pozawerbalna – język przestrzeni, znaku graficznego, koloru, mowy ciała itp.),

Student powinien również realizować treści wynikające ze statutowej działalności placówki, w której jest praktykantem, a więc:

 1. realizować cele i zadania placówki wynikające z przepisów prawa,
 2. poznawać zasady i formy współdziałania placówki z władzami samorządowymi, innymi instytucjami, organami etc.,
 3. poznawać zasady szeroko rozumianego marketingu sztuki.

 

III. INSTRUKCJA PRAKTYK ZAWODOWYCH

 1. Organizacja praktyk.

Praktyki ciągłe organizowane są w placówce zaproponowanej przez Uczelnię lub wybranej przez studenta na podstawie jego pisemnej prośby, złożonej w terminie wyznaczonym przez Biuro Praktyk i Karier Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, ul Waszyngtona 4/8 (pokój 104), po uzyskaniu:

 • pisemnej zgody kierownictwa placówki, w której student chce odbyć praktykę,
 • pisemnej zgody opiekuna praktyk z ramienia Uczelni.

Student powinien:

 1. przeprowadzić rozmowę wstępną z dyrektorem placówki i wybranym opiekunem praktyki (osoba taka musi posiadać odpowiednie kwalifikacje),
 2. ustalić harmonogram zajęć i dostarczyć go w ciągu 7 dni do Instytutu Sztuk Pięknych AJD,
 3. przepracować pełny wymiar praktyk,
 4. zapoznać się ze strukturą organizacyjną instytucji, jej zadaniami statutowymi, planem pracy, stosowanym warsztatem i technologią,
 5. obserwować zajęcia i czynności wykonywane przez pracowników lub instruktorów,
 6. prowadzić samodzielnie część zaplanowanych działań,
 7. podejmować inne obowiązki wynikające z charakteru placówki.
 8. Warunki uzyskania zaliczenia praktyk:
  1. czynny udział w pracach wybranej placówki,
  2. staranne wypełnianie zadań wynikających z programu praktyki,
  3. prowadzenie i przedłożenie opiekunowi z ramienia Uczelni, w terminie tygodnia od zakończenia praktyk, pisemnej opinii wraz z oceną dokonaną przez opiekuna studenta z ramienia placówki, w której odbywał praktyki zawodowe, i dzienniczka praktyk,
  4. godne reprezentowanie Uczelni.

Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun z Uczelni na podstawie pozytywnej oceny praktyki oraz dokumentacji przedłożonej przez studenta.

III. SYTUACJE SZCZEGÓLNE

 1. Student, który jest czynnym pracownikiem placówek wymienionych w ust. II pkt. 1, może wystąpić ws. zaliczenia stażu pracy, jako praktyk zawodowych, po dostarczeniu do opiekuna praktyk i dziekanatu Wydziału Sztuki zaświadczenia o zatrudnieniu. Zaświadczenie musi zawierać, nazwę placówki, wymiar zatrudnienia, jego charakter oraz czas, a także pieczątkę i podpis osoby upoważnionej w placówce do wydawania zaświadczeń.
 2. Opuszczone przez studenta dni w czasie trwania praktyk muszą być usprawiedliwione świadectwem lekarskim.

Niezaliczenie praktyki z winy studenta jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

z INSTRUKCJĄ

Dla studentów II roku   studiów stacjonarnych  I stopnia Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

kierunek Grafika

                             I.  WYMAGANIA OGÓLNE

 

 1. Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prowadzi kształcenie na studiach wyższych zawodowych na kierunku Grafika w ramach specjalizacji: grafika warsztatowa, grafika projektowa.
 2. W programie studiów, przygotowanie do zawodu obejmuje kształcenie kierunkowe w zakresie grafiki warsztatowej, grafiki projektowej, podstaw multimediów, oraz historii kultury i sztuki, przygotowujące merytorycznie do posługiwania się różnorodnymi środkami przekazu w twórczości graficznej i projektowej.
 3. Charakter praktyk oraz czas ich trwania określa plan studiów.
 4. Szczegółowe zasady organizacji praktyk studenckich ustalają Władze Uczelni.

 

 1. PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

 

 1. Typy placówek, w których mogą być odbywane praktyki zawodowe.

Praktyki organizowane są w różnych typach placówek: wydawnictwach, agencjach reklamowych, projektowych, drukarniach, oraz instytucjach kulturalno – oświatowych (muzeach, galeriach sztuki, biurach wystaw artystycznych), bądź innych ośrodkach upowszechniających sztuki plastyczne oraz czasopismach specjalistycznych. Miejscem praktyk mogą być również akademickie pracownie grafiki.

 

 1. Wymiar czasu praktyk zawodowych.

Obowiązkowa praktyka zawodowa trwa przez trzy tygodnie, w trakcie  II roku wyższych studiów zawodowych. Powinna mieć wymiar 75 godzin (25 godzin tygodniowo). W uzasadnionych przypadkach praktyka nie musi mieć charakteru ciągłego.

 

 1. Cele praktyk zawodowych.

 

 

 

CEL GŁÓWNY:

Wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności merytoryczne i praktyczne potrzebne w pracy zawodowej.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Poznanie sposobu wykonywania zadań statutowych placówki z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia,
 2. Uczestniczenie w naradach wynikających z planu pracy placówki,
 3. Wzbogacenie warsztatu zawodowego grafika poprzez wykonanie i udokumentowanie przynajmniej jednego zadania o charakterze artystycznym lub projektowym (lub łączącym oba te aspekty),
 4. Wyposażenie w wiedzę i umiejętności związane ze współczesną różnorodnością sposobów graficznego obrazowania oraz budowaniem i funkcjonowaniem tego obszaru sztuk wizualnych w świadomości społecznej,
 5. Rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy poprzez budowanie prawidłowych relacji z pracownikami placówki, oraz oddziaływanie na klientów placówki swoją postawą, wyglądem, sposobem bycia,
 6. Związanie emocjonalne z zawodem i środowiskiem społecznym poprzez rozwijanie umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju oraz korzystanie z różnych źródeł informacji.

 

4.Treści programowe.

 

W trakcie odbywania praktyk zawodowych student powinien realizować następujące treści, wynikające ze standardów kształcenia:

 1. Tworzenie przekazu wizualnego z wykorzystaniem analogowych i cyfrowych technik grafiki projektowej,
 2. Wykorzystanie form i sposobów komunikowania (obraz, dźwięk i ruch) w projektach artystycznych i prezentacjach multimedialnych,
 3. Łączenie funkcji estetycznej i informacyjnej w grafice projektowej, reklamie, współgranie obrazu i tekstu,
 4. Interakcja elementów wizualnych na płaszczyźnie i w przestrzeni,
 5. Budowanie wypowiedzi artystycznej w oparciu o różnorodne techniki grafiki warsztatowej,

Student powinien również realizować treści wynikające ze statutowej działalności placówki, w której jest praktykantem:

 1. Realizowanie celów i zadań placówki wynikających z przepisów prawa,
 2. Poznawanie zasad i form współdziałania placówki z władzami samorządowymi i centralnymi,
 3. Poznawanie zasad szeroko rozumianego marketingu sztuki,

5.Osiągnięcia

Student po zakończeniu praktyk zawodowych potrafi:

 1. Zastosować w praktyce zdobytą wiedzę.
 2. Stwarzać warunki do upowszechniania graficznej twórczości własnej jak i popularyzowania wiedzy o sztuce grafiki (wystawy, pokazy, warsztaty ).
 3. Orientować się w nowoczesnych programach komputerowych wykorzystywanych w grafice projektowej i artystycznej, umieć je zastosować w zadaniach, znać fachową terminologię.
 4. Dokumentować przedsięwzięcia zawodowe – opracować C.V., katalog, folder, itp.
 5. Planować i organizować własną pracę stosując zasady marketingu oraz uwzględniając politykę kulturalną regionu.
 6. Dokonać ewaluacji – pozyskiwać informację na temat własnego działania z różnych źródeł.

 

III. INSTRUKCJA PRAKTYK ZAWODOWYCH

1.Organizacja praktyk.

 1. Przeprowadzenie rozmowy wstępnej z dyrektorem placówki i wybranym opiekunem praktyki (osoba taka musi posiadać odpowiednie kwalifikacje),
 2. Ustalenie harmonogramu zajęć i dostarczenie go w ciągu 3 dni do Instytutu Plastyki AJD,
 3. Przepracowanie 25 godzin w tygodniu,
 4. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną instytucji, jej zadaniami statutowymi, planem pracy, charakterem realizowanych zadań, projektów,
 5. Obserwowanie sposobów i metod działań zawodowych prowadzonych przez pracowników,
 6. Uczestniczenie w zaplanowanych zajęciach i zadaniach,
 7. Podejmowanie innych obowiązków wynikających z charakteru placówki.

2.Warunki uzyskania zaliczenia praktyk.

 1. Czynny udział w pracach wybranej placówki,
 2. Staranne wypełnianie zadań wynikających z programu praktyki,
 3. Godne reprezentowanie Uczelni,
 4. Prowadzenie i przedłożenie opiekunowi z ramienia Uczelni w trakcie tygodnia od zakończenia praktyk, dokumentacji praktyk zawodowych   (zdjęciowej lub multimedialnej itp.) i dzienniczka praktyk,
 5. Opinia o uczestniku praktyk wraz z oceną dokonana przez opiekuna studenta z ramienia placówki, w której odbywał praktyki zawodowe,
 6. Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun z Uczelni na podstawie pozytywnej oceny praktyki oraz dokumentacji.

 

IV. SYTUACJE SZCZEGÓLNE

 1. Opuszczone przez studenta dni w czasie trwania praktyk muszą być usprawiedliwione świadectwem lekarskim.
 2. Brak zaliczenia praktyki traktowany jest na równi z brakiem zaliczenia jakiegokolwiek innego przedmiotu.