Doktoraty

Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Sztuk Pięknych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Podstawy prawne:

 • 1. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.);
 • 2. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (tekst jednolity z dnia 2 grudnia 2014 r., Dz. U. 2014, poz. 1852), zwana dalej ustawą Prawo o stopniach naukowych i tytule naukowym;
 • 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 261), zwane dalej rozporządzeniem;
 • 4. Zarządzenie wewnętrzne nr R-0161/104/2016 Rektora z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ze zmianami wynikającymi z: zarządzenia nr R –0161/22/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/104/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; zarządzenia nr R –0161/53/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/104/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; zarządzenia nr R–0161/51/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniającego zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/104/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;
 • 5. Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/3/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zasad finansowania kosztów 2 przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu pracownikowi zatrudnionemu w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie lub uczestnikowi stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem wewnętrznym Nr R-0161/40/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniającym zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/3/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zasad finansowania kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu pracownikowi zatrudnionemu w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie lub uczestnikowi stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 • 1. Rada Instytutu Sztuk Pięknych (zwana dalej „Radą Instytutu”) nadaje stopień naukowy doktora w zakresie posiadanych uprawnień.
 • 2. Stopień doktora nadaje się osobie, która:
  • a) posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
  • b) zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez Radę Instytutu;
  • c) przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską;
  • d) zdała egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy Prawo o stopniach naukowych i tytule naukowym.

§ 2

 • 1. Czynności przewodu doktorskiego kończą się uchwałami Rady Instytutu w przedmiocie:
  • a) wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a także promotora pomocniczego w przypadku jego udziału w przewodzie;
  • b) zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej;
  • c) wyznaczenia recenzentów; 3
  • d) przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony;
  • e) przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej; f) nadania stopnia doktora.
 • 2. Od uchwał wymienionych w § 2 ust. 1 pkt a, c, d, e, f przysługuje prawo odwołania do Centralnej Komisji zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy Prawo o stopniach naukowych i tytule naukowym.
 • 3. Nieprzyjęta rozprawa doktorska nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w innych jednostkach organizacyjnych.
 • 4. Rada Instytutu może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego na wniosek doktoranta, promotora lub Dyrektora Instytutu, jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo nie przedstawi rozprawy doktorskiej.
 • 5. Uchwały, o których mowa w pkt 1 i 4 są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
 • 6. Do głosowania, o którym mowa w pkt. 1 i 4, są uprawnieni członkowie Rady Instytutu posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego, oraz osoby, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy Prawo o stopniach naukowych i tytule naukowym.
 • 7. Uprawnienie do głosowania, o którym mowa w pkt 1 i 4, przysługuje ponadto osobom wymienionym w art. 10 ustawy Prawo o stopniach naukowych i tytule naukowym, a w czynnościach przewodu doktorskiego — także recenzentom i promotorowi rozprawy doktorskiej.
 • 8. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora może wnieść od uchwał, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt a, c, d, e, f, jeżeli są one odmowne, odwołanie do Centralnej Komisji za pośrednictwem Rady Instytutu w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada Instytutu przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.

§ 3

 • Dokumentacja dotycząca przewodu doktorskiego jest przechowywana w Sekretariacie Instytutu Sztuk Pięknych.

II. Komisje, promotor i recenzenci w przewodzie doktorskim

§ 4

 • 1. Rada Instytutu powołuje każdorazowo komisję do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej, zwaną dalej „komisją doktorską”, spośród członków rady posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej albo pokrewnej dyscypliny naukowej albo osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego.
 • 2. W skład komisji doktorskiej, liczącej co najmniej siedem osób, wchodzą:
  • a) Przewodniczący komisji;
  • b) promotor rozprawy doktorskiej;
  • c) promotor pomocniczy, w przypadku jego udziału w przewodzie;
  • d) kopromotor, w przypadku jego udziału w przewodzie;
  • e) recenzenci rozprawy doktorskiej;
  • f) pozostali członkowie komisji w liczbie czterech wyłanianych każdorazowo spośród członków Rady Instytutu.
 • 3. Komisja doktorska powołana zostaje w celu:
  • a) przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony;
  • b) przeprowadzenia i przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej;
  • c) przygotowania projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora i przedstawienia jej Radzie Instytutu.
 • 4. Rada Instytutu powołuje komisję przeprowadzającą egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki albo sztuki, do której należy ta dyscyplina naukowa albo artystyczna, stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej, w tym promotora, o którym mowa w § 2 ust. 1 lub ust. 2 pkt 1 lub 2, (Dz. U. 2018, poz. 261). W skład komisji przeprowadzającej egzamin Rada Instytutu może powołać promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie, bez prawa głosu.
 • 5. Rada Instytutu powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki albo sztuki, do której należy ta dyscyplina naukowa albo artystyczna, stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej lub nabyła uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy i prowadzi działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej. Komisją kieruje Przewodniczący komisji doktorskiej. W skład komisji przeprowadzającej egzamin Rada Instytutu może powołać promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie, bez prawa głosu.
 • 6. Rada Instytutu powołuje komisję do przeprowadzenie egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego (język angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora. Komisją kieruje Przewodniczący komisji doktorskiej. W skład komisji przeprowadzającej egzamin Rada Instytutu może powołać promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie, bez prawa głosu. 7. Posiedzenia wszystkich komisji są protokołowane.

§ 5

 • 1. Promotorem w przewodzie doktorskim oraz recenzentem rozprawy doktorskiej może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej lub osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a, prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej.
 • 2. Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim, który pełni istotną funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników może być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej i nie posiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim.
 • 3. Promotorem w przewodzie doktorskim oraz recenzentem rozprawy doktorskiej może być osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej niespełniająca wymogów określonych w ust. 1, jeżeli Rada Wydziału uzna, że osoba ta jest wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska.
 • 4. W przewodach doktorskich powołuje się co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami Rady Instytutu przeprowadzającego przewód.
 • 5. Recenzentem w przewodzie doktorskim nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
 • 6. Z recenzentem zawierana jest umowa, która określa w szczególności termin sporządzenia recenzji, nie krótszy niż wskazany w § 6 rozporządzenia.
 • 7. Na wniosek Dyrektora Instytutu – Rada Instytutu Sztuk Pięknych powołuje Sekretarza Rady Instytutu ds. Doktoryzowania, do którego obowiązków należy:
  • a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu doktoryzowania,
  • b) przygotowywanie stosownych wniosków, zawiadomień i koordynacji czynności związanych z procesem doktoryzowania,
  • c) prowadzenie dokumentacji związanej z przewodem doktorskim.
 • 8. Przyjęcie funkcji promotora, promotora pomocniczego, członka komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim, recenzenta jest obowiązkiem nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego.

III. Wszczęcie przewodu

§ 6

 • 1. Stopień doktora jest nadawany w drodze przewodu wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia.
 • 2. Do przewodu doktorskiego może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra (albo inny równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) oraz przedstawiła propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej a także propozycję co do osoby promotora.
 • 3. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest załączenie udokumentowanego wykazu prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji. Na wniosek jednostki osoba ubiegająca się o wszczęcie przewodu doktorskiego może być poproszona o możliwość zapoznania się członków komisji doktorskiej z oryginalnymi dziełami twórczymi.
 • 4. Oceny, czy osoba wnioskująca o wszczęcie przewodu doktorskiego spełnia warunki wymienione w ust. 3, dokonuje protokolarnie komisja złożona z proponowanego promotora oraz trzech pracowników Rady Instytutu posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej.
 • 5. Kandydat wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawia Dyrektorowi Rady Instytutu następującą dokumentację:
  • a) oryginał albo poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
  • b) proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski, propozycję osoby promotora„ także propozycję osób do pełnienia funkcji, koopromotora lub promotora pomocniczego oraz dyscypliny dodatkowej;
  • c) wykaz prac naukowych i twórczych prac zawodowych wraz z dokumentacją oraz informację o działalności popularyzującej naukę;
  • d) informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie;
  • e) oświadczenie potwierdzające pokrycie kosztów przewodu przez jednostkę wskazaną przez kandydata;
  • f) kwestionariusz osobowy;
  • g) życiorys;
  • h) autoreferat obejmujący informacje o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej;
  • i) opinię proponowanego promotora o stopniu zaawansowania rozprawy doktorskiej; Wszystkie załączniki muszą być opatrzone datą i podpisem.
 • 6. Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić: a) certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego zgodnie z wykazem certyfikatów stanowiącym załącznik do rozporządzenia; b) wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

§ 7

 • Dyrektor Rady Instytutu w terminie do trzech miesięcy przedstawia wniosek kandydata Radzie Instytutu, która w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego oraz o wyznaczeniu promotora w celu sprawowania opieki naukowej nad kandydatem, lub o odrzuceniu wniosku.

IV. Egzaminy doktorskie

§ 8

 • 1. Egzaminy doktorskie są przeprowadzane w zakresie:
  • a) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej;
  • b) dyscypliny dodatkowej;
  • c) obcego języka nowożytnego, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o stopniach naukowych i tytule naukowym.
 • 2. Egzaminy doktorskie są zdawane przed przyjęciem rozprawy doktorskiej.
 • 3. Terminy egzaminów doktorskich ustala Dyrektor Rady Instytutu w porozumieniu z komisjami powołanymi w przebiegu przewodu doktorskiego.
 • 4. Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen określonej przez Radę Instytutu Sztuk Pięknych.
 • 5. Egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego, przeprowadzany zgodnie z zasadami i trybem przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Sztuk Pięknych jest potwierdzeniem kompetencji językowej kandydata, w szczególności w zakresie dyscypliny naukowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej.
 • 6. W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich Rada Instytutu, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.
 • 7. Kandydat, który przedstawił certyfikat, o którym mowa w pkt 1, jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.
 • 8. Egzaminy są przyjmowane w głosowanie tajnym przy obecności co najmniej połowy liczby członków komisji egzaminacyjnych.
 • 9. Z przebiegu każdego egzaminu sporządza się protokół, w którym zapisuje się postawione pytania oraz ocenę odpowiedzi. Protokół podpisują wszyscy członkowie odpowiednich komisji, po czym Przewodniczący komisji doktorskiej przekazuje go do akt przewodu doktorskiego.

V. Złożenie rozprawy, powołanie recenzentów, dopuszczenie do publicznej obrony

§ 9

 • 1. Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub artystycznego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną i praktyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej/artystycznej;
 • 2. Kandydat przedkłada promotorowi/promotorom, rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem albo – w przypadku prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych, wdrożeniowych lub artystycznych – opisem, w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych.
 • 3. Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy, odpowiadający warunkom określonym w ust. 1.
 • 4. Za zgodą Rady Instytutu rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż polski.
 • 5. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim.

§ 10

 • 1. Kandydat przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem w formie elektronicznej i w formie papierowej w pięciu egzemplarzach.
 • 2. Promotor przedstawia Dyrektorowi Rady Instytutu rozprawę doktorską wraz ze swoją pisemną opinią.
 • 3. W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie.
 • 4. Rada Instytutu na wniosek dyrektora powołuje co najmniej dwóch recenzentów.
 • 6. Sekretarz Rady Instytutu ds. Doktoryzowania przesyła rozprawę recenzentom wyznaczonym przez Radę Instytutu.
 • 7. Recenzję przedstawia się Radzie Instytutu nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. W uzasadnionych przypadkach Rada Instytutu może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o miesiąc.
 • 8. Recenzja zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę spełniania przez rozprawę doktorską warunków określonych w art. 13 ust. 1 ustawy Prawo o stopniach naukowych i tytule naukowym.
 • 9. W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, recenzja zawiera ocenę indywidualnego wkładu kandydata w jej powstanie.
 • 10. Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia rozprawy doktorskiej, które kandydatowi i promotorowi przekazuje Rada Instytutu. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorską kandydat przedkłada Radzie Instytutu, która kieruje ją do ponownej oceny tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają Radzie Instytutu recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie.
 • 11. W przypadku, gdy recenzje są niejednomyślne, Rada Instytutu powołuje trzeciego recenzenta.
 • 12. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami Instytut zamieszcza na swojej stronie internetowej. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się w dniu podjęcia przez Radę Instytutu uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora. Warunek zamieszczenia streszczenia rozprawy doktorskiej i recenzji nie dotyczy rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.
 • 13. Streszczenia rozpraw doktorskich i recenzje podlegające zamieszczeniu na stronie internetowej przekazuje niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w celu ich opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 11

 • 1. Komisja doktorska, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opiniami promotora albo promotora i kopromotora, oraz recenzjami, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony.
 • 2. W przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do obrony komisja doktorska przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem Radzie Instytutu.
 • 3. Komisja doktorska zawiadamia, na co najmniej 10 dni przed terminem obrony, o terminie i miejscu jej przeprowadzenia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej oraz wywiesza ogłoszenie w siedzibie Instytutu Sztuk Pięknych.
 • 4. W zawiadomieniach podaje się również informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią oraz o zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, na stronie internetowej Instytutu.
 • 5. Rozprawa zostaje złożona w sekretariacie Rady Instytutu Sztuk Pięknych w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią.

VI. Przebieg publicznej obrony

§ 12

 • 1. Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem recenzentów, promotora, promotora pomocniczego albo promotora i kopromotora. 2. Przebieg publicznej obrony:
  • a) sprawozdanie Przewodniczącego komisji doktorskiej z przebiegu przewodu;
  • b) prezentacja sylwetki doktoranta przez promotora;
  • c) przedstawienie przez kandydata głównych założeń rozprawy doktorskiej;
  • d) przedstawienie recenzji przez recenzentów (w przypadku nieobecności recenzenta Przewodniczący komisji doktorskiej zarządza odczytanie recenzji);
  • e) Przewodniczący komisji doktorskiej otwiera dyskusję, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni na posiedzeniu;
  • f) dyskusję kończy wypowiedź kandydata.
 • 3. Po zakończonej publicznej obronie rozprawy doktorskiej komisja doktorska odbywa posiedzenie niejawne, w którym uczestniczą wszyscy członkowie Rady Instytutu obecni na publicznej obronie.
 • 4. Decyzja o przyjęciu obrony zapada w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Prawo głosu mają wszyscy członkowie komisji oraz członkowie Rady Instytutu profesora, stopień doktora habilitowanego oraz osoby, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym obecni na publicznej obronie.
 • 5. Komisja doktorska przygotowuje projekt uchwały do Rady Instytutu w sprawie nadania stopnia doktora.
 • 6. Komisja może rozważyć ewentualny wniosek do Rady Instytutu o wyróżnienie rozprawy, jeżeli tego nie uczynili recenzenci. 12
 • 7. Projekt uchwały o nadaniu stopnia doktora Przewodniczący komisji doktorskiej przedstawia Radzie Instytutu na jej najbliższym posiedzeniu.
 • 8. Po zakończeniu posiedzenia niejawnego Przewodniczący komisji doktorskiej oznajmia wyniki głosowania doktorantowi i wszystkim zgromadzonym na publicznej obronie.

VII. Zamknięcie przewodu

§ 13

 • 1. Nadanie stopnia naukowego doktora sztuki w odpowiedniej dyscyplinie odbywa się na najbliższym posiedzeniu Rady Instytutu na wniosek Przewodniczącego komisji doktorskiej.
 • 2. Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.
 • 3. Uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora sztuki w odpowiedniej dyscyplinie doktor otrzymuje w formie pisemnej w terminie do miesiąca od dnia podjęcia uchwały.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 14

 • 1. Uroczystą promocję doktorską przeprowadza się w dniu inauguracji roku akademickiego lub przy okazji innej uroczystości centralnej organizowanej w Uczelni.
 • 2. Osoba, której nadano stopień naukowy doktora otrzymuje dyplom według wzoru określonego w rozporządzeniu.

§ 15

 • W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz.U. z 2014 r. poz.1852) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.