Złożoność obrazu – obrazy złożone

By | 22 października 2018

W czwartek 25 października 2018 roku gmachu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w Audytorium Maximum odbędzie się cykl wykładów połączony z prezentacją studenckich prac powstałych w pracowni Działań Multimedialnych działającej przy Katedrze Multimediów na Wydziale Projektowym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła JM Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska.

WYKŁADY I PREZENTACJE
25.10.2018 (czwartek)

godz. 12.00
– prof. dr hab. Marian Oslislo
– mgr inż. Krzysztof Zygalski

godz. 16.00
– dr Ksawery Kaliski
– mgr Piotr Ceglarek

AUDYTORIUM MAXIMUM
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8

WSTĘP WOLNY

————————————————

Istniejąca od 2000 roku Pracownia Działań Multimedialnych działa w ramach Katedry Multimediów na Wydziale Projektowym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Kadra Pracowni to wszechstronni wykładowcy, którzy posiadają zróżnicowane doświadczenia plastyczne, przekładające się na szeroki zakres możliwości dydaktycznych i złożoność projektów. Interdyscyplinarny zespół Pracowni Działań Multimedialnych tworzą: kierownik pracowni prof. dr hab. Marian Oslislo (grafik i projektant), dr Ksawery Kaliski (projektant multimediów, rzeźbiarz), mgr inż. Krzysztof Zygalski (reżyser filmowy, fizyk) oraz mgr Piotr Ceglarek (artysta audiowizualny).
Funkcjonowanie Pracowni Działań Multimedialnych w ramach Wydziału Projektowego katowickiej ASP daje naturalny kontekst poszukiwań w zakresie designu i typografii oraz projektowania komunikacji, wpływa bowiem na charakter podejmowanych wyzwań badawczych i zadań projektowych oraz aktywności dydaktycznej. Mocnym akcentem tych działań jest polisensoryczność i wielokodowość prac, które powstają na styku obrazu, tekstu, dźwięku i doznań przestrzennych. Konstruowanie nowoczesnych komunikatów audiowizualnych związane jest dziś często z medialnymi rozszerzeniami zmysłów oraz tworzeniem nowych interfejsów i sposobów interakcji. Szczególną wagę przykłada się w Pracowni do poszukiwań intelektualnych związanych z metodami konceptualizowania procesów komunikacji w środowisku cyfrowym. Kognitywny charakter eksperymentów w dziedzinie multimediów jest szczególnie istotny, eksploruje bowiem problem funkcjonowania nowych obiektów medialnych oraz ich status we współczesnej kulturze. Multimedia tworzone w Pracowni to obrazy, dźwięki oraz interakcje – obiekty cyfrowe o znacznej złożoności ontologicznej (mnogości sposobów ich generowania i wielowarstwowości). Audiowizualny i polisensoryczny aspekt multimediów wpływa także na proces percepcji i interakcji. Od twórców wymaga się daleko idącej złożoności kompetencji w zakresie technik multimedialnych. Przez ostatnie osiemnaście lat w ramach działań Pracowni wielokrotnie budowano interdyscyplinarne zespoły, wykorzystujące potencjał artystów, designerów, scenarzystów, muzyków, artystów performatywnych, akustyków, informatyków, inżynierów oraz medioznawców. W katowickiej ASP multimedia postrzegane są bowiem wieloaspektowo: jako przestrzeń praktyk artystycznych, eksperyment kognitywny, bądź jako proces projektowy. Finalnym rezultatem są obiekty nowomedialne o walorach nowatorstwa technicznego, estetycznego lub funkcjonalnego. Wiele z realizowanych tu prac eksploruje problemy interakcji, percepcji i obrazowania. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to animacja 3D, atrakcyjna wizualnie oprawa koncertu muzycznego, nowatorska koncepcja przestrzeni wirtualnej, projekt aplikacji na urządzenia mobilne, czy też nowy interfejs do zadań specjalistycznych: naukowych, artystycznych lub edukacyjnych. Tego rodzaju działania możliwe są dzięki konsekwentnie prowadzonym od lat poszukiwaniom twórczym i technologiczno-programistycznym, które w połączeniu z nauką tradycyjnego warsztatu graficznego dają młodym twórcom szeroką i pogłębioną wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu tworzenia multimediów.
Odbiorcy są dziś wymagającymi vuserami (viewer-userami) – użytkownikami obiektów cyfrowych, potęgującymi złożoność praktyk multimedialnych. Twórczość w zakresie nowych mediów wykracza dziś poza obszar działań czysto artystycznych, łączy się także z podejściem naukowym, informatycznym i inżynierskim. Interesującym zagadnieniem jest sztuka generatywna i wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego w złożonych praktykach cyfrowych. Postępująca algorytmizacja procesów komunikacyjnych i zachowań medialnych wpływa także na oczekiwania percepcyjne i postawy estetyczne, których źródłem jest doświadczenie interakcji. Twórczość w obszarze multimediów eksploruje nie tylko problemy estetyczne i kognitywne, ale również relacje i niepokoje związane ze środowiskiem technologicznym, gdy cyberkultura przesuwa tradycyjne granice percepcji i wrażliwości estetycznej. Zrozumienie multimediów wymaga jednak znajomości tradycyjnych sposobów myślenia w sztuce i projektowaniu, tradycyjnego warsztatu graficznego, malarskiego czy rzeźbiarskiego, znajomości reguł designu, technik animacji, typografii, a także wiedzy z zakresu architektury informacji czy programowania. Szczególnie ważne jest zrozumienie znaczenia dźwięku w projektowaniu multimediów i rozwijanie umiejętności jego wykorzystania w multimediach oraz działania edukacyjne polegające na współpracy z muzykami i akustykami. W ramach projektów realizowanych w Pracowni widać bowiem wyraźnie nacisk, jaki kładzie się na umiejętności współpracy i tworzenia kreatywnych zespołów w obszarze sztuk performatywnych.
Centralnym miejscem pracowni jest Laboratorium Obrazu Ruchomego i Interakcji (LORI), w którym łączy się tradycyjne kompetencje artystyczne z wielopoziomowym, złożonym i wymagającym warsztatem cyfrowym. Laboratorium jest bowiem studiem filmowo-eksperymentalnym, w którym możliwa jest rejestracja obrazu, tworzenie instalacji interaktywnych, animacji, eksperymentów audiowizualnych, projektowanie interfejsów aplikacji interaktywnych oraz mapowanie doświadczenia użytkownika, generowanie videomappingu i VJingu. Wyposażenie LORI obejmuje najwyższej klasy sprzęt filmowy oraz narzędzia do tworzenia animacji, wirtualnej czy rozszerzonej rzeczywistości, gier komputerowych, kreacji i produkcji widowisk multimedialnych oraz klipów wideo. Olbrzymia złożoność artystyczna, technologiczna i intelektualna realizowanych w LORI projektów sprawia, że produkcja treści audiowizualnych i interaktywnych staje się twórczym poszukiwaniem kształtu mediów cyberkultury oraz języka wypowiedzi artystycznej, który coraz częściej zderzany jest z koniecznością zgłębiania tajników języków programowania. Badania i działania prowadzone w LORI dotyczą specyfiki immersyjnej przestrzeni rzeczywistości wirtualnej oraz rozszerzonej, które wpisują się w strategiczne gałęzie przemysłu kreatywnego – gry komputerowe, sztuki performatywne, produkcję filmową i telewizyjną, prezentacje interaktywne czy nowe interfejsy, a także w edukację medialną, technologie dostępności i wspierania osób niepełnosprawnych oraz rehabilitację medyczną.
Projektowanie multimediów interaktywnych jest dziś jednym z najważniejszych obszarów innowacyjności technologicznej. Dotyczy to zarówno kultury wysokiej i działań awangardowych, jak również masowych wydarzeń kulturalnych, gdy nowe technologie multimedialne potęgują atrakcyjność widowiska scenicznego. Multimedia wymuszają przy tym otwarcie użytkownika i twórcy na wiele dziedzin, co sprzyja komunikowaniu zróżnicowanych i zamkniętych środowisk twórczych. Szczególną rolę odgrywają tu sztuki performatywne i dwustronna korzyść dla zamkniętych uprzednio projektantów multimediów i środowisk twórców związanych z muzyką. Innowacyjne technologie audiowizualne tworzą nowe możliwości komunikacyjne, stymulując odbiorcę do większej otwartości i dając mu możliwość uczestnictwa w nieznanych dotąd przestrzeniach percepcji, aktywności intelektualnej czy rozrywki. Pozwala to również odbiorcy masowemu na dotarcie do zagadnień i treści o charakterze edukacyjnym i poznawczym. Bez wątpienia zasady tego oddziaływania wymagają wielopoziomowych i interdyscyplinarnych badań, a projektowanie multimediów jest jednym z najbardziej skomplikowanych obszarów edukacji artystycznej.
Projektowanie multimediów wymaga bowiem nie tylko znajomości warsztatu graficznego, ale również wyobraźni i pasji odkrywania narzędzi cyfrowych, świadomego i twórczego wykorzystania dźwięku oraz umiejętności programistycznych jako kompetencji kreatywnych. Wymaga zrozumienia i umiejętnego stosowania cyfrowego kodu. Dzięki pasji twórczej i pokonywaniu technologicznych przeszkód, praca multimedialna jest procesem-eksperymentem, twórczą refleksją nad istotą złożonych obrazów i dźwięków, poprzez ich kodowanie i dekodowanie w języku cyberkultury.

Michał Derda-Nowakowski
Anna Maj

Zapraszamy!

44337474_1847597425337116_8844036960449200128_o